Belangrijkste punten

  1. Designs worden alleen gebruikt voor toepassing waarvoor ze geleverd worden. Voor uitgebreider gebruik graag overleggen met Too Many Words.
  2. Wijzigingen in prijs gespecificeerd in de offerte worden op tijd aangegeven.
  3. Afgesproken leveringstermijn zijn bindend voor Too Many Words, tenzij informatie of beeldmateriaal niet op tijd is aangeleverd.
  4. Too Many Words houdt alle geleverde gegevens geheim, maar houdt het recht om openbare eindresultaten te kunnen gebruiken in zijn portfolio.
  5. Als een opdracht fout loopt buiten de schuld van Too Many Words om, dan mag Too Many Words het tot dan toe gedane werk factureren.
  6. Too Many Words is niet aansprakelijk voor enige schade die door zijn geleverde werk zou kunnen ontstaan.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Too Many Words: Het ontwerpburo dat de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Toeleverancier: produktiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaarmaken van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door Too Many Words voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder a;
d. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Too Many Words en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slecht bindend indien en voorzover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Artikel 3: Prijsopgave/offerte

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting,of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Too Many Words.

Artikel 4: Schriftelijke bevestiging

Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk, via fax en soortgelijke transmissiemedia, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd en eventueel gesigneerd aan Too Many Words te worden geretourneerd alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen. Mondelinge afspraken en bedingen binden Too Many Words en de opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door de ontwerpstudio zijn bevestigd. E-mails gelden hierbij als schriftelijke bevestiging.

Artikel 5: Meerdere ontwerpbureau’s

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijktijd aan meerdere ontwerpbureau’s wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpbureau’s op de hoogte te stellen.

Artikel 6: Verstrekken gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerpstudio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige en deugdelijke materialen.

Artikel 7: Gebruik van andere toeleveranciers

Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging op openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Too Many Words houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerpstudio, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Wanneer Too Many Words opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, tekstschrijvers, e.a., gelden de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen die partijen.

Artikel 8: Goedkeurig voor Openbaarmaking en/of verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Artikel 9: Termijn van levering

Een door Too Many Words opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Too Many Words is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Too Many Words in gebreke heeft gesteld.

Auteursrecht en eigendomsrecht

Artikel 10: Auteursrecht, reproduktierecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het produkt, komen toe aan Too Many Words. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Too Many Words en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij Too Many Words.

Artikel 11: Auteursrechthebbende

Too Many Words garandeert dat het geleverde door of vanwege Too Many Words is ontworpen, dat Too Many Words geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Artikel 12: Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Too Many Words voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 13: Onderzoek naar bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Artikel 14: Naamsvermelding

Too Many Words is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Too Many Words openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 15: Eigendom bij Too Many Words

Zolang geen nadere afspraken tussen Too Many Words en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Too Many Words aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals materialen, lithografieën, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen en concepten e.d., blijven deze eigendom van de ontwerpstudio. Van deze zaken zal, op bij Too Many Words aanwezige informatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Too Many Words daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

Gebruik en licentie

Artikel 16: Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Too Many Words, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

Artikel 17: Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

Artikel 18: Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Too Many Words veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Too Many Words kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door het gewenste wijziging Too Many Words als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 19: Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Too Many Words de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 20: Bewijsmateriaal

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie van meer dan 300 exemplaren zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos minimaal 15 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra de publikatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

Honorarium en betaling

Artikel 21: Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden overlegt met de opdrachtgever, voordat ze gemaakt worden.

Artikel 22: Honorarium bij slechte aanlevering

Indien Too Many Words door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Artikel 23: Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Too Many Words door tussentijdse wijzigingen door de opdrachtgever genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. Daar worden vantevoren afspraken over gemaakt, zodat de opdrachtgever niet voor verrassingen komt te staan.

Artikel 24: Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Artikel 25: Betalingverplichting

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Too Many Words nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 120,00.

Artikel 26: Periodieke betalingen

Too Many Words heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

Artikel 27: Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Too Many Words binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Correcties, herroepen en beëindigen opdracht

Artikel 28: Besprekingen

Tenzij anders gespecificeerd zijn er drie besprekingen per ontwerp ingepland van ieder anderhalf uur [voorbespreking, conceptbespreking en eindbespreking]. Kort overleg tijdens het werkproces (< 5 min) en mail zijn inbegrepen in de prijs.

Artikel 29: Correctieronden

Tenzij anders gespecificeerd zijn er na het uitkiezen van het concept 3 correctieronden ingepland, waarvan 1 controle voor het vermenigvuldigen.

Artikel 30: Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Too Many Words zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 31: Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Too Many Words bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slecht worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste twee maanden.

Artikel 32: Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Too Many Words redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Too Many Words het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Too Many Words redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Too Many Words, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid

Artikel 33: Aansprakelijkheid

Too Many Words kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 8 een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Too Many Words kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door Too Many Words aangereikte fotomateriaal - dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal - waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in art. 10 en art. 12, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Too Many Words kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (produktiebedrijven).

Artikel 34: Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Too Many Words voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Too Many Words toekomende honorarium.

Artikel 35: Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 36: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de ontwerpstudio door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 37: Aansprakelijkheid na uiteindelijke levering

Iedere aansprakelijkheid van Too Many Words voor eventuele door de opdrachtgever geleden gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van het uiteindelijke product door de opdrachtgever en derden. Too Many Words kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige geleden schade die aan het product/ontwerp zou kunnen worden toegedicht als de opdrachtgever akkoord is gegaan met de definitieve levering van het product/ontwerp.

Overige bepalingen

Artikel 38: Andere voorwaarden.

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Too Many Words niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Too Many Words de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Artikel 39: Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Too Many Words en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Too Many Words en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar de ontwerpstudio is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

Artikel 40: Wijzigingen in de voorwaarden

Too Many Words is voorbehouden deze algemene voorwaarden te wijzigen naar goedkeuring van Too Many Words. Deze nieuwe voorwaarden gaan dan in, wanneer er een nieuwe offerte aangevraagd wordt, of wanneer Too Many Words daar de opdrachtgever van op de hoogte stelt. Deze wijzigingen kunnen niet van kracht worden tijdens een lopende opdracht gebeuren, tenzij het een doorlopende opdracht is.